Privacyverklaring

Privacyverklaring

by essenture

Laast bijgewerkt: 05/2018

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

We zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Dit beleid (samen met alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) legt de basis vast waarop alle persoonsgegevens die we van u verzamelen, of die u ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt. Gelieve het volgende aandachtig door te lezen om onze opvattingen en gebruiken met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe we deze zullen behandelen te begrijpen.

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij uw persoonsgegevens volgens de in dit beleid beschreven praktijken om u onze diensten aan te bieden. We moeten tevens uw persoonsgegevens verwerken volgens de in dit beleid beschreven praktijken om onze diensten uit te voeren wanneer u naar onze diensten vraagt ​​of deze koopt.

Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de gegevensbeheerder China Taiping Insurance (UK) Co Ltd van Boompjes 40, Rotterdam, Nederland, (“wij”, “ons”, “onze”).

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn de regels van de AVG specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Meer informatie over deze gedragscode leest u op de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl).

Onze gegevensverwerkingen zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) onder nummer 1647315.

Informatie die we van u kunnen verzamelen

We kunnen de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u aan ons verstrekt. U kunt ons informatie over uzelf geven wanneer u een prijsopgave ontvangt of door offertes en claimformulieren in te vullen en naar ons te verzenden of door online, per post, telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen, inclusief informatie die u verstrekt wanneer u de “Contact” faciliteit op onze website gebruikt of wanneer u een probleem met onze website meldt. De informatie die u ons geeft via een van de bovenstaande communicatiemethoden kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, financiële en creditcardinformatie, persoonlijke beschrijving, details van faillissement, strafrechtelijke veroordelingen (inclusief overtredingen van de motorrijtuigen), details van beroep, inclusief bestuursfuncties, en andere relevante informatie bevatten.
 • Informatie die we over u verzamelen. Elke keer dat u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch de volgende informatie van u verzamelen:
  • technische informatie, inclusief het internetprotocol (IP) adres dat wordt gebruikt om uw apparaat te verbinden met het internet, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform
  • informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en vanaf onze website (inclusief datum en tijd); producten die u hebt bekeken of gezocht; reactietijden van pagina’s, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en muisklikken), en methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen.
 • Informatie die we uit andere bronnen ontvangen. We kunnen informatie over u ontvangen als u een van de andere diensten gebruikt die wij leveren. We werken tevens nauw samen met externe partijen (waaronder bijvoorbeeld verzekeraars, herverzekeraars, tussenpersonen, zakelijke partners, onderaannemers in technische, betalings- en bezorgingsservices, analyseproviders, aanbieders van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus) van wie wij mogelijk informatie over u ontvangen.
 • Typen/klassen van verwerkte informatie. Wanneer u online een offerte of polis aanvraagt ​​of ons schrijft of een e-mail stuurt, of wanneer u een aanvraagformulier of een claimformulier invult, verwerken wij persoonlijke informatie over u die een aantal of alle van de volgende zaken bevat: persoonlijke gegevens, familiedetails, levensstijl en sociale omstandigheden, financiële details, informatie over werkgelegenheid en onderwijs en informatie over geleverde goederen en diensten.
 • Gevoelige informatie. We kunnen tevens gevoelige informatiecategorieën verwerken. Dit kan onder meer details inhouden over lichamelijke of geestelijke gezondheid, overtredingen en vermeende overtredingen.

Raadpleging databank Stichting CIS

Om een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid te kunnen voeren, kunnen wij persoonsgegevens raadplegen bij en doorgeven aan de Stichting CIS in Den Haag. CIS staat voor Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS, is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Hiervoor geldt het privacyreglement van de Stichting CIS. Aanvullende informatie vindt u op www.stichtingcis.nl. 

Cookies

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons tevens in staat om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons cookiebeleid.

Hoe gaan we uw informatie gebruiken? 

De informatie die u verstrekt of die wij van u verzamelen, kan worden gebruikt voor administratieve verzekeringsdoeleinden door ons, onze verbonden bedrijven, door herverzekeraars en uw tussenpersoon. We gebruiken de informatie over u tevens op de volgende manieren:

Informatie die u aan ons verstrekt.

We zullen deze informatie gebruiken:

 • om u de informatie, producten en diensten te verstrekken die u bij ons aanvraagt ​​en om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons;
 • om u informatie te verschaffen over andere goederen en diensten die wij aanbieden en die lijken op die u al hebt gekocht of waar u naar hebt gevraagd;
 • om u informatie te geven over goederen of diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. Als u een bestaande klant bent, nemen wij alleen per brief, e-mail, telefoon of sms contact met u op met informatie over diensten die vergelijkbaar zijn met die welke het onderwerp waren van een eerdere verkoop (onderhandeling). Als u een nieuwe klant bent, nemen wij alleen contact met u op als u hiermee hebt ingestemd. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, vink dan het relevante vakje aan op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen (het voorstelformulier);
 • om u op de hoogte te stellen over wijzigingen in onze service;
 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor u en voor uw apparaat wordt gepresenteerd;
 • om onze boekhouding en administratie bij te houden;
 • om verzekeraars en de andere derden die zijn geïdentificeerd in het gedeelte ‘Openbaarmaking van uw informatie’ hieronder in te schakelen om diensten aan u te verlenen en/of om hun werk uit te voeren, inclusief het onderzoeken van eventuele claims die door u zijn ingediend;
 • als u ons informatie over een andere persoon geeft, bevestigt u daarmee dat zij u toestemming hebben gegeven om ons deze gegevens te verstrekken (inclusief eventuele gevoelige persoonlijke gegevens) en ook dat u hen heeft verteld wie wij zijn en waar we hun gegevens voor gebruiken, zoals uiteengezet in deze kennisgeving.

Informatie die we over u verzamelen.

We zullen deze informatie gebruiken:

 • om onze website te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;
 • om onze website te verbeteren om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest effectieve manier voor u en voor uw apparaat wordt gepresenteerd;
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig en beveiligd te houden.

Information die we uit andere bronnen ontvangen.

We kunnen deze informatie combineren met informatie die u ons geeft en informatie die we over u verzamelen. We kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die we ontvangen).

Openbaarmaking van uw informatie

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met elk lid van de China Taiping Group van Bedrijven. We kunnen uw informatie delen met geselecteerde externe partijen, waaronder:

 • andere verzekeraars, herverzekeraars en uw tussenpersoon
 • professionele adviseurs, leveranciers, dienstverleners en onderaannemers (inclusief betalingsverwerkers, inspecteurs, auditors, schadebehandelaars, rechercheurs en schade-experts) om elk contract dat wij met hen of met u aangaan uit te voeren
 • regelgevende instanties met het oog op het toezicht op en/of de handhaving van onze naleving van alle wettelijke regels/codes
 • analytics en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website
 • als we de plicht hebben om uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting of onze handelsovereenkomst of om deze af te dwingen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of een lid van de China Taiping Groep van Bedrijven, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van fraudepreventie en detectiebeveiliging.

In sommige gevallen voeren we controles uit met een vergunninghoudend kredietinformatiebureau en wordt er een verslag van elke zoekopdracht gemaakt. We wisselen informatie uit met andere verzekeraars via verschillende databases om ons te helpen de verstrekte informatie te controleren en tevens om frauduleuze claims te voorkomen. We zullen informatie over u bekendmaken aan regelgevende instanties in antwoord op formele verzoeken.

Informatieoverdracht naar het buitenland

Wij, en bepaalde ontvangers (onze externe dienstverleners) die namens u uw persoonlijke gegevens verwerken, kunnen uw persoonlijke gegevens buiten de [Europese Economische Ruimte (“EER”)] overbrengen naar een land dat niet voldoende bescherming biedt aan uw persoonlijke gegevens. Wanneer dergelijke overdrachten plaatsvinden, zorgen wij ervoor dat: a) ze niet plaatsvinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; en b) dat er een geschikte overdrachtsovereenkomst tot stand is gebracht om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Als u meer wilt weten over dergelijke overdrachten, neemt u contact op met onze Afdeling Compliance.

Websites van Derden

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken en gelieerde partners. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen cookie- en privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Controleer het cookie- en privacybeleid van websites van derden voordat u persoonlijke gegevens aan hen verstrekt.

Oefen uw Rechten uit

Recht op bezwaar tegen verwerking:

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij deze verwerken op de wettelijke basis van: a) onze legitieme bedrijfsbelangen, inclusief profilering op basis van onze legitieme zakelijke belangen; of b) uw toestemming voor marketing. We kunnen niet aan een dergelijk verzoek voldoen als we kunnen aantonen dat er legitieme redenen zijn om uw persoonsgegevens te verwerken die uw belangen, rechten en vrijheden overschrijden of waar de verwerking van uw persoonlijke gegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in verband met gerechtelijke procedures.

Recht om toestemming te weigeren:

U hebt het recht om op elk moment uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, die op uw toestemming is gebaseerd, in te trekken. Waar u dit recht uitoefent, blijft de verwerking van uw persoonlijke gegevens voorafgaand aan uw intrekking van de toestemming geldig.

Recht op toegang:

U hebt het recht op toegang tot en verkrijgen van een kopie van de persoonlijke gegevens die wij over u opslaan. We brengen alleen kosten in rekening voor het maken van een dergelijk toegangsverzoek, wanneer we van mening zijn dat uw verzoek ongerechtvaardigd of overdreven is.

Recht op rectificatie:

U hebt het recht om te verzoeken dat wij eventuele onnauwkeurigheden in de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen, corrigeren.

Recht op wissen:

In bepaalde gevallen hebt u het recht om te verzoeken dat we uw persoonlijke gegevens wissen. U kunt dit recht bijvoorbeeld uitoefenen in de volgende omstandigheden:

•    uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins door ons zijn verwerkt;

•    wanneer u uw toestemming intrekt en geen andere wettelijke grond de verwerking toestaat;

•    wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking en er geen doorslaggevende legitieme redenen zijn voor de verwerking;

•    uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of

•    we persoonsgegevens moeten gewist worden om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens opslaan voor statistische doeleinden, kunnen we mogelijk niet aan een dergelijk verzoek voldoen waar het die statistische doeleinden zou kunnen schaden of waar we uw persoonsgegevens nodig hebben voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of in verband met gerechtelijke procedures.

Recht op beperking:

U hebt het recht om onze verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken wanneer een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

•    wanneer u vindt dat de persoonsgegevens die wij over u hebben niet juist zijn. Deze beperking geldt voor een periode om ons in staat te stellen de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren;

•    wanneer de verwerking onwettig is en u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gewist en in plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan wordt gevraagd;

•    waar we uw persoonsgegevens niet langer hoeven te verwerken (bijvoorbeeld als alle hierboven uiteengezette doeleinden zijn voltooid of verlopen), echter wij dit eisen in verband met gerechtelijke procedures;

•    wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens in afwachting van de verificatie of onze legitieme zakelijke belangen al dan niet prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden.

Wanneer u gebruik maakt van uw recht om onze verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, zullen we het alleen verder verwerken met uw toestemming of in verband met gerechtelijke procedures of voor de bescherming van de rechten van andere mensen of om redenen van belangrijk openbaar belang.

Recht op gegevens-overdracht:

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en over te dragen, waar wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van: a) uw toestemming; of b) waar het noodzakelijk is om ons contract met u uit te voeren. Wanneer u een dergelijk verzoek indient, zullen wij uw persoonsgegevens namens u rechtstreeks overdragen aan een andere controller van uw keuze (waar dit voor ons mogelijk is).

Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering:

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, die rechtsgevolgen teweegbrengen die op u betrekking hebben of die op eenzelfde manier van grote invloed zijn op u. We kunnen niet aan een dergelijk verzoek voldoen als we vertrouwen op de wettelijke basis van: a) uw uitdrukkelijke toestemming; of b) waar het noodzakelijk is om ons contract met u te openen en uit te voeren (zoals beschreven in sectie 2 hierboven). U hebt echter het recht om een ​​persoon uit ons team de beslissing te laten beoordelen, zodat u deze kunt opvragen en uw standpunt en omstandigheden uiteen kunt zetten.

Om van een van deze rechten gebruik te maken, kunt u ons schrijven met details over uw verzoek, naar: Compliance, China Taiping Insurance (UK) Co Limited, Boompjes 40, Rotterdam, Nederland.

Wijzigingen in ons Privacybeleid

We kunnen deze kennisgeving naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk bij gelegenheid wijzigen. Wijzigingen in de kennisgeving zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving per e-mail of op onze website.

Als we op enig moment besluiten om uw persoonlijke gegevens te gebruiken op een manier die aanzienlijk verschilt van de informatie in deze kennisgeving of op een andere manier aan u werd onthuld op het moment dat deze werd verzameld, zullen wij u per e-mail of op onze website op de hoogte stellen, en u zult een keuze hebben of wij uw informatie al dan niet op de nieuwe manier gebruiken.

Vragen?

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid moeten worden gericht aan Compliance, China Taiping Insurance (UK) Co Limited, Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam, Nederland of via e-mail info@nl.cntaiping.com. Wij zullen u zo spoedig mogelijk beantwoorden, doch uiterlijk binnen vier weken.

Klachten

We hopen oprecht dat u geen reden tot een klacht over onze service zult hebben. Indien dat echter wel het geval is, kunt u onze klachtenprocedure op onze website raadplegen.