Privacyverklaring

Privacyverklaring

by essenture

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Als u een verzekering bij ons aanvraagt of wijzigt, vragen wij u om persoonsgegevens en andere gegevens. Dit zijn veelal privacygevoelige gegevens en wij gaan hier om deze reden zorgvuldig mee om. Wij gebruiken de gegevens voor het:

  • Afsluiten en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, inclusief schadebehandeling;
  • Verwerking financiële administratie;
  • Koppelingen aan fraude detectie en samenwerkingsplatformen en databases in de verzekeringsbranche zoals CIS, FISH, Market Scan en e-ABS;
  • voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn de regels van de Wbp specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Meer informatie over deze gedragscode leest u op de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl).

Onze gegevensverwerkingen zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) onder nummer 1647315.

Bijzondere persoonsgegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere persoonsgegevens van u nodig, zoals strafrechtelijke gegevens. Voor de verwerking van deze bijzondere gegevens gelden aanvullende regels:

  • Voor de risicobeoordeling vragen wij bij sommige overeenkomsten naar het strafrechtelijk verleden van een klant. Wij vragen alleen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvang van een verzekering.

Raadpleging databank Stichting CIS

Om een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid te kunnen voeren, kunnen wij persoonsgegevens raadplegen bij en doorgeven aan de Stichting CIS in Den Haag. CIS staat voor Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS, is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Hiervoor geldt het privacyreglement van de Stichting CIS. Aanvullende informatie vindt u op www.stichtingcis.nl. 

Recht op inzage, correctie en bezwaar

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U hebt het recht ons een opgave te vragen welke gegevens van uzelf door ons worden verwerkt. Wij kunnen u hiervoor verzoeken een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Wij zullen vervolgens deze opgave binnen vier weken aan u verstrekken. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek hoort u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Verder heeft u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt informatie te ontvangen over onze producten en diensten.

Cookies

Cookies worden op uw apparaat geplaatst bij bezoek aan deze website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, welke worden gebruikt om u bij uw volgende bezoek aan deze website te herkennen. Voor meer informatie met betrekking tot cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Wijzigingen in ons privacy beleid

China Taiping Insurance (UK) Co Ltd – The Netherlands Branch behoudt zich het recht om ten allen tijde het privacy beleid te wijzigen en/of aan te vullen, voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dit nodig acht en niet te buiten gaat.

Vragen?

Vragen met betrekking tot ons privacy beleid, verzoeken en/of bezwaarschriften kunt u schriftelijk of via e-mail (info@nl.cntaiping.com) indienen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk beantwoorden, doch uiterlijk binnen vier weken.

Ons postadres is:

China Taiping Insurance (UK) Co Ltd – The Netherlands Branch
Willemswerf 14e Verdieping
Boompjes 40
3011 XB  ROTTERDAM